Legjobb módja annak, hogy elveszítse a kövér bumját. RADÓ VILMOS: ROBINSON CRUSOE TÖRTÉNETE


Robinson elhagyja a szülői házat. Robinson Crusoe olv. Krúszo született York Jork városában, Angolországban ben. Atyja elébb kereskedő volt, de mivel köszvényben szenvedett, az üzlettől visszavonúltan élt szép vagyonából.

A fölébredt való története.

Robinsonnak két testvérbátyja is volt. Az idősbik katonának ment s egy csatában életét veszté. A másik pedig elzüllödt az atyai háztól és soha többé még csak hírét sem hallották. Robinsont jogtudósnak szánta az apja, de ez a fiúnak sehogysem volt ínyére. Neki a hajós-életre volt csak kedve, a messze tengeren nagy utazásokat szeretett volna tenni.

legjobb módja annak, hogy elveszítse a kövér bumját

Atyja több ízben törekedett őt lebeszélni kalandos terveiről. De Robinson kereken kijelentette, hogy ő bizony, ha szép szerivel hajóssá nem lehet, elszökik hazúlról.

Már tizenkilenczedik évében járt Robinson és még mindig nem választott életpályát. Egyszer atyja megint magához hívatta s így szólt neki: »Fiam, te egyedűl maradtál meg gyermekeim közűl, hogy agg koromban vigasztalásom és istápom légy.

VITORLÁSLECKÉK

Az egyik bátyád tetemei idegen földben porladoznak, a másik bátyád pedig eltűnt nyomtalanúl. És most te is itt hagynád öreg beteges atyádat? Te is szaporítani akarnád búbánatomat? Ha elmégy hazúlról, halálra szomorítasz engem. Én nem foglak ugyan átkozni, sőt imádkozni fogok éretted. De tudd meg, az Isten áldása nem kiséri a szófogadatlan gyermekeket és lesz idő, mikor inségedben és nyomorúságodban keservesen megbánod, hogy öreg atyádnak intő szavát meg elveszíti a hasi kövér 40 éves fogadtad.

De nem leszen senkid, ki a megtérésre segédkezet nyujtson. Meg is volt rábeszélésének az a hatása, hogy Robinson megváltoztatta a szándékát és feltette magában, hogy otthon marad és hogy szorgalom és igyekezet által örömet szerez atyjának.

De alig telt el egypár nap, már megint elfeledett minden jó szándékot.

Harun Arresyd chalyf országlása alatt élt Bagdádban egy igen gazdag kalmár, kinek felesége már öreg vala.

Most édes anyját ostromolta kéréseivel, legyen szószólója atyjánál, hogy próbaképen csak egyetlen tengeri utazást engedjen tennie. Jól tudom, atyád sohasem adja beleegyezését, mert nem akar szerencsétlenségednek okozója lenni. Ott a kikötőben lévő hajók sokaságát látván, újból lángra gyuladt lelkében régi vágya.

Szerencsétlenségére találkozott egy régi iskola-társával is, ki éppen atyja hajóján Londonba készűlt.

Hogy elveszítse a kövér bumját rábeszélte Robinsont, hogy utazzék vele. Elfeledte atyját, anyját s a nélkűl, hogy csak egyetlen szóval is értesítette volna őket, ben szeptember 1-én hajóra szállt. Robinson Londonba jut. Alig ért ki a hajó a nyílt tengerre, midőn hirtelen nagy szél kerekedett. A magas hullámok úgy hányták ide-oda a hajót, hogy Robinson rosszúl kezdte magát érezni.

legjobb módja annak, hogy elveszítse a kövér bumját

De feltámadt benne vádoló lelkiismerete is; meggondolta, milyen búbánatot okozott szüleinek, mint fognak miatta aggódni. Az alatt azonban a szél viharrá fajúlt s mind nagyobbakká lettek a habok.

Valahányszor egy hegynagyságú hullám a hajó felé hömpölygött, Robinson mindig azt hitte, most nyomban vége mindnyájuknak. Ebben a halálos félelmében felfogadta magában, ha az Isten ez egyszer megmenti, tüstént visszatér megbántott szüleihez.

  • VITORLÁSLECKÉK - Balatoni Vitorlásiskola Társaság

A vihar elvonúlt, az ég kiderűlt, de a tenger magasan hullámzott, és Hogy elveszítse a kövér bumját még mindig a tengeri betegségben szenvedett. Este felé azonban egészen megszűnt a tenger háborgása és Robinson a legszebb estét élvezte a hajó fedélzetén. Ép olyan gyönyörű volt másnap a reggel, midőn a felkelő nap a tenger sima felszínében tűkröződött. Oda se nézz neki! Látsz még te ennél külömb vihart is. De most gyere, erősítsd magad egy pohár puncscsal!

Már vagy hat napig mentek kedvező időben minden baj nélkűl és közel értek a yarmouth-i Jarmút kikötőhöz.

  • RADÓ VILMOS: ROBINSON CRUSOE TÖRTÉNETE
  • The Project Gutenberg eBook of Arab regék (2. kötet) by Mihály Vörösmarty

Itt azonban fogyás epping szél támadt és a hajó kénytelen volt horgonyt vetni még mielőtt biztos révbe mehetett volna. Igy töltöttek egy helyben vesztegelve egy egész napot, de derűlt hangulatban, mert bajra, veszedelemre senki még csak nem is gondolt. Nyolczad napra azonban reggelre kelve oly erősen kezdett fújni a szél, hogy a felső vitorlákat be kellett vonni.

Dél tájban pedig erősen háborgott a dr. quinn fogyás novi mi, a hullámok ismételten is átcsaptak a födélzeten és a hajó erős hánykódása után itélve, a hajós népnek azt kellett hinnie, hogy engedett a horgony, miért is a kapitány megparancsolta, hogy vessék ki a tartalék-horgonyt.

legjobb módja annak, hogy elveszítse a kövér bumját

A szélvész mind erősebben zúgott és mód nélkül felkavarta a tajtékzó tengert. Most Robinson már a hajós nép arczvonásaiból is kiolvashatta az aggodalmat és félelmet, sőt hajókamrájában feküdvén, hallotta, a mint a szomszéd kamrában a kapitány ki- s bejárva többször mormogta magában: »Isten irgalmazzon!

Mindnyájan oda vagyunk! De milyen látvány!

Ganemnek, Abu Aibu fiának története.

Óriási vízhegyek zuhantak a hajóra. Közelükben két hajón elvagdalták az árboczokat, egy harmadik hajó pedig vagy ezer lépésnyire tőlük éppen abban a pillanatban sülyedt el. Este felé a Robinsonék hajóján is sietve el kellett vágni az árboczokat; rövid időre azután meg egy hatalmas hullám elsodorta a hajó csolnakját.

Suspense: Mister Markham, Antique Dealer / The ABC Murders / Sorry, Wrong Number - East Coast

Most már hab hab után csapott át a födélzeten. A kapitány, a hajómindenes és több hajóslegény térdre esve imádkoztak és kérték az Istent, mentse meg őket a haláltól. Éjfél tájban a hajón lévők ijedsége még fokozódott; a hajó meglyukadt s már nehány percz után négy lábnyi magasan állott a víz a hajó üregében.

Mindenkinek tüstént a szivattyúkhoz kellett sietni. Robinson majdnem eszméletlenűl feküdt kamrájában, most azonban felzavarták a matrózok s ő is dolgozott a kétségbeesés erőlködésével. Zsírégető t5 kapitány a baj hogy elveszítse a kövér bumját elsüttette az ágyukat.

Robinson azt hitte, hogy most már darabokra törik a hajó s ijedtében ájultan összerogyott. Hamar egy matróz lépett helyébe a szivattyúhoz, Robinsont pedig félre lökte a lábával; majdnem egy órába telt, míg megint felocsúdott. A hajó személyzete szakadatlanúl tovább dolgozott, de a víz a hajó-üregben mind magasabbra hágott s a hajó szemlátomást sülyedni kezdett.

A vihar ekkor már szünő félben volt ugyan, de arra még sem volt kilátás, hogy a kikötőbe elérhessen, azért a kapitány folyton lövetett, hogy tudtúl adja a veszedelmet. Végre egy könnyű hajóról, mely ott közelükben horgonyzott, küldtek segítségükre egy csónakot. Csak nagy nehezen tudott a sülyedő hajó közelébe jutni és a csónakban levő derék hajósok életüket koczkáztatták, hogy a hajótörést szenvedőket megmentsék.

ARAB REGÉK.

Teljes erejükből eveztek és végre sikerűlt egy kötelet megragadniok, melyet nekik a hajóról ledobtak. Igy aztán oda húzták a csónakot közel a hajóhoz és szerencsésen belészálltak valamennyien. Robinsont félholttá tette az ijedség; a maga erejéből nem is tudott volna menekűlni, ott maradt volna a sülyedő hajón, ha két matróz meg nem könyörűl rajta és el nem viszik őt a csolnakba.

  1. Az első tíz fogyókúrás kiegészítő
  2. Annak, aki fogyni próbál

Alig eveztek egypár száz lépésnyire és ime a hajó elmerűlt. Ennek tekintete újból nagy rémülettel töltötte el Robinsont.

legjobb módja annak, hogy elveszítse a kövér bumját

Mikor pedig a parthoz közel értek, a hol a zúgó hullámok a szárazföldön megtörve úgy dobálták a csolnakot, akár egy laptát, a szegény Robinson alig tudott hová lenni ijedtében. De a derék evezősök a hullámtörésen is szerencsésen keresztűl vitték és partra szállították a megmentetteket. Ezek szívük bensejéből köszönetet mondtak megmentőiknek és bementek a közeli Yarmouth-ba, a hol emberszerető fogadásban részesűltek.